Informace pro žadatele na opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy a pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2019

Publikováno: 9. 4. 2019

Rádi bychom informovali žadatele, že od 8.4.2019 je možné podávat žádosti o dotaci na náhradu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007-2013) na rok 2019.

V souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb. lze žádost o dotaci na péči a náhradu EAFRD 2019 podat do 15. 5. 2019.

Upozornění! Žádosti, které se odkazují na žádosti o dotaci na založení lesního porostu v letech 2007-2013 včetně, nemají nárok na dotaci na péči o lesní porost.

Je-li žádost o dotaci na péči a ukončení doručena po stanovené lhůtě, avšak ne déle než 25. kalendářní den, bude dotace ponížena o 1 % za každý pracovní den, o který byla žádost doručena po stanovené lhůtě. Pokud bude žádost doručena SZIF déle než 25. kalendářní den, bude žádost o dotaci zamítnuta.

Příjem žádosti o dotaci na péči a náhradu bude i v roce 2019 probíhat přednostně pomocí aplikace Portálu farmáře SZIF, kde lze vygenerovat a přímo podat žádost na základě dat žádosti podané v roce 2018, popř. na základě údajů z původní žádosti o dotaci na zalesnění.

Informace o podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (www.szif.cz) v sekci 2.1. Zalesňování zemědělské půdy (viz níže), popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov). Žádost o dotaci na náhradu EAFRD 2019 žadatel nalezne též na: http://www.szif.cz/cs/zalesnovani-zemedelske-pudy. V rámci sekce 2.1. Zalesňování zemědělské půdy má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Doporučujeme seznámit se s dokumenty před podáním žádosti.

Zdroj: SZIF

 

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2019

Chtěli bychom informovat žadatele, že v sekci zaměřené na opatření Lesnictví HRDP 2019 byl umístěn formulář dotace na Náhradu HRDP 2019.

Tento formulář žadatel nalezne na cestě http://www.szif.cz/cs/lesnictvi.

Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2019 bude řádně podána nejpozději ke dni 30. 4. 2019 v souladu s nařízením vlády č. 308/2004 Sb.

Příjem žádostí na náhradu HRDP bude v roce 2019 probíhat přednostně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

 Informace o podání Náhrady HRDP 2019 jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (www.szif.cz) v sekci Ukončené programy - Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

V rámci webu www.szif.cz má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci na Náhradu HRDP 2019 je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit. Pro získání základních informací a odpovědí k opatření je doporučeno využít dokument: Nejčastější dotazy, který je součástí sekce opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů/Ostatní.

Zdroj: SZIF