Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2019

Publikováno: 28. 1. 2019

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V roce 2019 bude program zaměřen na oblast péče o půdu, kdy bude podporována prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. Tyto postupy příznivé pro půdu budou demonstrovány i v systému integrované ochrany rostlin (IOR) a ekologického zemědělství (EZ) se zaměřením na šetrné postupy na orné půdě.

Snaha MZe o trvalou podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů je investicí, která může nabídnout střednědobé i dlouhodobé ekonomické výhody v podobě diverzifikované inovativnější produkce a dalších poskytovaných služeb s pozitivním environmentálním dopadem spolu s vytvořením dalších pracovních příležitostí a růstem celkové kvality života na venkově.

Termíny

13. 2. 2019 – konečný termín pro podání projektů (rozhoduje datum podání)

28. 2. 2019 – zasedání komise pro výběr DF

  4. 3. 2019 – zahájení příjmu žádosti o dotaci

29. 3. 2019 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci

 

Podrobné informace naleznete na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/.

Zdroj:MZE