Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Publikováno: 4. 1. 2018

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Níže uvádíme přehled způsobů jak je možné osvědčení o odborné způsobilosti získat.

Osvědčení I. stupně

(Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin.)

- Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech stanovených vyhláškou č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

nebo

- Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 12 hodin. Osvědčení s platností 3 roky (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování kurzu.

nebo

- Za držitele osvědčení I. stupně se považuje též osoba, která absolvovala zaměstnavatelem organizovaný kurz (bez zkoušky). Platnost osvědčení je pouze do konce kalendářního roku, v němž byl kurz absolvován. Takto získané osvědčení je platné pouze pro výkon práce pro daného zaměstnavatele. Kurz je možné u zaměstnavatele znovu absolvovat nejdříve za 2 roky od absolvování předchozího kurzu.

 Osvědčení II. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně.)

- Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stanovených vyhláškou.

nebo

- Splnění podmínky vzdělání rostlinolékaře (absolvent magisterského či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství nebo držitel vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin nebo absolvent zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství). Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě podané žádosti.

nebo

- Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 15 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná).

 Osvědčení III. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, uvádí na trh přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy, doplňující školení a zaměstnavatelem organizované kurzy, musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení III. stupně.)

- Splnění podmínky vzdělání rostlinolékaře (absolvent magisterského či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství nebo držitel vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin nebo absolvent zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství). Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě podané žádosti.

nebo

- Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná + ústní).

 Prodloužení osvědčení I. stupně

(Osvědčení I. stupně vydaného na základě absolvování základního 12 hodinového kurzu nebo získaného na základě vzdělání)

- Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 3 roky (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování školení.

 Prodloužení osvědčení II. stupně

- Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení.

nebo

- Absolvování srovnatelného školení zveřejněného MZe. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování školení v době platnosti původního osvědčení.

 Prodloužení osvědčení III. stupně

- Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná) absolvované v době platnosti původního osvědčení

 Poznámky:

Držitelé platného osvědčení bez rozlišení stupně vydaného před 1. 1. 2013.

- osvědčení jsou platná do data vyznačeného na osvědčení a je na ně pohlíženo jako na osvědčení III. stupně

 Důležité odkazy:

Seznam pověřených školících zařízení pro absolvování základních kurzů a doplňujících školení

Seznam aktuálních školení pořádaných pověřenými vzdělávacími zařízeními

Seznam termínů zkoušek ÚKZÚZ

https://www.tabor-rostlinolekari.cz/

Zdroj: UKZUZ, Sekce rostlinolékařské péče